Dầu nhớt, phụ gia xe máy

Dầu nhớt, phụ gia xe máy - Tất cả sản phẩm Dầu nhớt xe máy cho xe số, xe tay ga .. ✓ Hàng chính hãng ✓ Giá rẻ hơn ✓ Giao hàng tận nơi miễn phí ✓ niềm vui mua sắm
142 sản phẩm
Trang 1/3

[{"content": ["

D\u1ea6U NH\u1edaT - S\u1ea2N PH\u1ea8M \u0110\u1eaeC L\u1ef0C CHO \u0110\u1ed8NG C\u01a0 XE

\nD\u1ea7u nh\u1edbt \u0111\u01b0\u1ee3c v\u00ed von nh\u01b0 \"m\u00e1u\" c\u1ee7a \u0111\u1ed9ng c\u01a1, \u0111\u1ea3m nhi\u1ec7m vi\u1ec7c b\u00f4i tr\u01a1n, gi\u1ea3m ma s\u00e1t, l\u00e0m m\u00e1t v\u00e0 ch\u1ed1ng g\u1ec9 s\u00e9t, gi\u00fap \u0111\u1ed9ng c\u01a1 ch\u1ea1y t\u1ed1t v\u00e0 b\u1ec1n h\u01a1n. Th\u1eadm ch\u00ed, hi\u1ec7n nay c\u00f2n c\u00f3 nhi\u1ec1u lo\u1ea1i d\u1ea7u nh\u1edbt c\u00f3 th\u1ec3 ph\u1ee5c h\u1ed3i c\u01a1 n\u0103ng, nh\u1edd v\u00e0o vi\u1ec7c b\u1ed5 sung th\u00e0nh ph\u1ea7n kim lo\u1ea1i \u0111\u1ec3 b\u00f9 \u0111\u1eafp v\u00e0o nh\u1eefng v\u1ebft x\u01b0\u1edbc. \u0110\u1ed1i v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng xe m\u00e1y, c\u1ea7n thay d\u1ea7u nh\u1edbt th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh t\u00ecnh tr\u1ea1ng m\u00e1y b\u1ecb kh\u00f4 nh\u1edbt v\u00e0 hao m\u00f2n.\n

CH\u1eccN L\u1ef0A S\u1ea2N PH\u1ea8M D\u1ea6U NH\u1edaT PH\u00d9 H\u1ee2P CHO T\u1eeaNG D\u00d2NG XE

\nKh\u00f4ng ph\u1ea3i b\u1ea5t c\u1ee9 lo\u1ea1i d\u1ea7u nh\u1edbt n\u00e0o c\u0169ng ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi lo\u1ea1i xe m\u00e0 b\u1ea1n \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng. D\u1ea7u nh\u1edbt tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng hi\u1ec7n nay \u0111\u01b0\u1ee3c chia th\u00e0nh 2 lo\u1ea1i c\u01a1 b\u1ea3n l\u00e0 d\u1ea7u nh\u1edbt d\u00e0nh cho xe s\u1ed1 v\u00e0 cho xe tay ga. Tu\u1ef3 v\u00e0o lo\u1ea1i xe m\u00e0 b\u1ea1n \u0111ang ch\u1ea1y m\u00e0 c\u00f3 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn ph\u00f9 h\u1ee3p \u0111\u1ec3 b\u1ea3o tr\u00ec m\u00e1y m\u00f3c, \u0111\u1ed9ng c\u01a1 xe.\n- Ch\u1ee7ng lo\u1ea1i: B\u00ean c\u1ea1nh lo\u1ea1i d\u1ea7u nh\u1edbt \u0111a n\u0103ng th\u00ec s\u1ebd v\u1eabn c\u00f3 d\u1ea7u nh\u1edbt chuy\u00ean d\u1ee5ng. Do \u0111\u00f3, b\u1ea1n c\u1ea7n x\u00e1c \u0111\u1ecbnh xe c\u1ee7a b\u1ea1n c\u1ea7n d\u00f9ng lo\u1ea1i nh\u1edbt n\u00e0o th\u00ec ph\u00f9 h\u1ee3p.\n- Ngu\u1ed3n g\u1ed1c: D\u1ea7u nh\u1edbt hi\u1ec7n c\u00f3 c\u1ea3 s\u1ea3n ph\u1ea9m nh\u1eadp kh\u1ea9u v\u00e0 n\u1ed9i \u0111\u1ecba v\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cho m\u1ed7i lo\u1ea1i l\u00e0 kh\u00e1c nhau. Do \u0111\u00f3, b\u1ea1n c\u0169ng c\u1ea7n c\u00e2n nh\u1eafc \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn l\u1ef1a lo\u1ea1i d\u1ea7u nh\u1edbt ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi nhu c\u1ea7u c\u1ee7a m\u00ecnh.\n- Ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng: Th\u00e0nh ph\u1ea7n ch\u1ebf t\u1ea1o n\u00ean d\u1ea7u nh\u1edbt g\u1ed3m nhi\u1ec1u ch\u1ea5t li\u1ec7u kh\u00e1c nhau. B\u1ea1n c\u0169ng c\u1ea7n c\u0103n c\u1ee9 v\u00e0o c\u1ea5p \u0111\u1ed9 nh\u1edbt, c\u1ea5p ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, \u0111\u1ed9 nh\u1edbt, \u0111\u1ed9 d\u1ea7u... \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c xe c\u1ee7a b\u1ea1n lo\u1ea1i d\u1ea7u nh\u1edbt th\u00edch h\u1ee3p.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Motul, Repsol, Total...\n

D\u1ea7u nh\u1edbt xe s\u1ed1

\n- T\u1ed5ng quan: \u0110\u1ec3 chi\u1ebfc \"x\u1ebf\" y\u00eau lu\u00f4n kh\u1ecfe m\u1ea1nh v\u00e0 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng \u00eam \u00e1i tr\u00ean m\u1ecdi n\u1ebbo \u0111\u01b0\u1eddng th\u00ec b\u00ean c\u1ea1nh vi\u1ec7c b\u1ea3o d\u01b0\u1ee1ng xe, th\u00ec ch\u1ecdn l\u1ef1a lo\u1ea1i d\u1ea7u nh\u1edbt ph\u00f9 h\u1ee3p cho xe s\u1ed1 c\u0169ng r\u1ea5t ph\u1ea7n quan tr\u1ecdng \u0111\u1ec3 duy tr\u00ec v\u00e0 b\u1ea3o qu\u1ea3n \u0111\u1ed9ng c\u01a1.\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Gi\u00fap d\u1ea7u lu\u00e2n chuy\u1ec3n nhanh, b\u00f4i tr\u01a1n \u0111\u1ed9ng c\u01a1, gi\u1ea3m t\u1ed1i \u0111a l\u1ef1c c\u1ea3n trong \u0111\u1ed9ng c\u01a1, cho xe t\u0103ng t\u1ed1c nhanh ngay khi nh\u00edch nh\u1eb9 tay ga.\n

D\u1ea7u nh\u1edbt xe tay ga

\n- T\u1ed5ng quan: Nh\u1edbt xe m\u00e1y v\u00e0 nh\u1edbt xe tay ga n\u00f3i ri\u00eang l\u00e0 m\u1ed9t ph\u1ea7n \u0111\u00f3ng vai tr\u00f2 r\u1ea5t quan tr\u1ecdng trong vi\u1ec7c l\u00e0m t\u0103ng \u0111\u1ed9 \u00eam \u00e1i v\u00e0 m\u01b0\u1ee3t m\u00e0 khi v\u1eadn h\u00e0nh xe. Tuy nhi\u00ean nh\u1eefng th\u00f4ng s\u1ed1 tr\u00ean h\u1ed9p nh\u1edbt s\u1ebd \u1ee9ng v\u1edbi tu\u1ef3 t\u1eebng d\u00f2ng xe, do \u0111\u00f3 ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng n\u00ean ch\u00fa \u00fd nh\u00e3n hi\u1ec7u v\u00e0 c\u1ea7n t\u00ecm hi\u1ec3u k\u1ef9 \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn \u0111\u00fang s\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi d\u00f2ng xe m\u00e0 m\u00ecnh \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng.\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: D\u1ea7u nh\u1edbt d\u00e0nh cho xe tay ga gi\u00fap h\u00e1t huy t\u1ed1i \u0111a s\u1ee9c m\u1ea1nh \u0111\u1ed9ng c\u01a1, t\u0103ng t\u1ed1c, ki\u1ec3m so\u00e1t r\u1ea5t t\u1ed1t s\u1ef1 ti\u00eau hao nh\u1edbt, duy tr\u00ec \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cho m\u00e1y m\u00f3c\u2026\n

MUA S\u1ea2N PH\u1ea8M D\u1ea6U NH\u1edaT CH\u1ea4T L\u01af\u1ee2NG CAO, GI\u00c1 T\u1ed0T TR\u00caN SHOPEE

\nTheo th\u00f3i quen, nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi th\u01b0\u1eddng c\u00f3 xu h\u01b0\u1edbng mua c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u1ea7u nh\u1edbt t\u1ea1i c\u00e1c c\u1eeda h\u00e0ng hay \u0111\u1ea1i l\u00fd chuy\u00ean b\u00e1n ph\u1ee5 t\u00f9ng d\u00e0nh cho xe g\u1eafn m\u00e1y. Th\u1ebf nh\u01b0ng gi\u1edd \u0111\u00e2y, v\u1edbi nh\u1eefng ti\u1ec7n \u00edch m\u00e0 XeMayTot.com cung c\u1ea5p, b\u1ea1n kh\u00f4ng c\u1ea7n ph\u1ea3i c\u1ea5t c\u00f4ng \u0111\u1ebfn c\u1eeda h\u00e0ng, ch\u1ec9 m\u1ed9t c\u00fa click, s\u1ea3n ph\u1ea9m s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c trao t\u1eadn nh\u00e0 b\u1ea1n. Ngo\u00e0i ra, XeMayTot.com c\u00f2n c\u00f3 nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i gi\u1ea3m gi\u00e1, \u01b0u \u0111\u00e3i ri\u00eang d\u00e0nh cho kh\u00e1ch h\u00e0ng th\u00e2n thi\u1ebft, gi\u00fap b\u1ea1n c\u00f3 nh\u1eefng tr\u1ea3i nghi\u1ec7m tuy\u1ec7t v\u1eddi khi \u0111\u1ebfn v\u1edbi XeMayTot.com.

"], "heading": ""}]

Xu hướng Dầu nhớt, phụ gia xe máy